ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Мазэм и къару лъэщым ефIэкIыжу анэм и нэгу итлъагъуэ нэхугъэри апхуэдабзэщ. Сэрахъэ Александр Адакъэ Петух Адыгэ усэ пшыхь Дай Бог ему понимания, сил и терпения. Жыжьэж си гугъэкъым ажалыр, ПщIыхьэпIэу уи адэри слъэгъуащ… Шхэт уэ, едзакъэт. Пщыбий СулътIан Хэт нэхъ бзаджэ?

Добавил: Yojind
Размер: 45.10 Mb
Скачали: 65699
Формат: ZIP архив

«Шыхулъагъуэ». Адыгэ сайт Сайтым итхэр | «Шыхулъагъуэ». Адыгэ сайт

Аброкъуэ Светланэ,Хьэсэнбий и пхъум. Хабзэращ пасэм и фэеплъу къигъэнар, Хабзэращ нобэ нэмыс ди1эр къэзыхьар, Уэ зыращ, Хабзэ, ди къэк1уэнур зыпытщ1ар, Уэрщ, уэращ лъэпкъым и нэмысыр зы1этар. ЖыркIагуэ Фэтихь Анэм и макъыр ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр Iутыж Борис Щомахуэ Амырхъан Щомахуэ Амырхъан Атэлыкъ Рафет Iуащхьэмахуэ Могу говорить в его адрес еще долго, но зная, что человек он чрезвычайно скромный, более не смею его смущать Об этом я мечтала больше лет, чем исполнилось брату!

Борыкъуей ТIутIэ Мэз таурыхъ Сэрахъэ Александр Адакъэ Петух Хьэдзагуэ Борис Хьэдзагуэ Борис Нало Заур Илэ герой щIамыщIар Бзэм и къулеягъыр зэхегъэщ1эн, лъэпкъыр ф1ыуэ ялъагъуу,иригушхуэу къэгъэхъунымк1э гъэсэныгъэ лэжьыгъэ ядегъэк1уэк1ын; 3. Анэ гумащIэм, анэшхуэ IэфIым, щхьэгъусэ пэжым, унэгуащэ IэкIуэлъакIуэм гъащIэм печня къалэнхэм дапщэщи я нэхъыщхьэ дыдэт быным я акъылымрэ гупсысэмрэ убзыхуныр, ахэр лъэпкъ хабзэмрэ нэмысымрэ къыщIэгъэтэджэныр, хьэл дахэрэ щэн екIурэ яхэлъхьэныр.

  ИМЕННАЯ МАРКИРОВКА НА ШКАФЧИКИ В ДЕТСКОМ САДУ КАРТИНКИ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Тау Нинэ Адэжь хэкум фыкъэкIуэж АбытIэ Хъызыр ДыгъитI Къардэн Бубэ Къардэн Бубэ Нало Ахьмэдхъан Нало Ахьмэдхъан Ат1э лъэщ1охьэ, и сэмэгурабгъур зрагъэгъуэт, ф1эхъус ирахри, ит1анэщ щеупщ1ыр.

Фырэ Руслъан Фырэ Руслъан Щоджэн Хьэсэн Щоджэн Хьэсэн 8. Гъубж Мухьэдин Гъубж Мухьэдин Тхьэгъэзит Юрэ Тхьэгъэзит Юрэ А фIыгъуэр — анэр — зиIэхэми куэдрэ Тхьэм къахуихъумэ. Адыгагъэр — ар къарущ.

Видео зэмылIэужьыгъуэхэр «Гугъуэ» — литературэ пшыхь Бэрбэч Зубер Ажалу си жагъуэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн Къуэдзокъуэ Хьэсэн Къардэн Хьэсэн Адыгэ пшынэ 7. Лъэпщ Лъэпщ Iэдэ зэрищIар ПащIэ Бэчмырзэ Iэщэр фузэд! Апхуэдэу жаIэ щхьэкIэ, адэ зыщхьэщымытыжу къэтэдж сабиймрэ адэ-анэм я куэщI къитэджыкIа бынымрэ зэи зэщхь хъуркъым.

Ар къыщемыхъулIэм адэшхуэ-анэшхуэм я деж игъэзэжащ, и хъуэпсапIэр етIанэгъэ зригъэхъулIэну и мураду. Хъан-Джэрий Къунчыкъуэ и теуэ Бзэм теухуа усэхэр Адыгагъэ Сосрыкъуэ Жагъуэгъум хуэфащэр Нэхъыжь зымыгъэлъап1эр щхьэ лъап1э ихуэкъым,же1эр адыгэм.

Попробуйте также

  МАКРОЭКОНОМИКА ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ КОРНЕЙЧУК СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО